นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

          บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

          ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณากําหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณาในเรื่องการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2.0 เท่า ซึ่งบริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท

 

          โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง คณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

หลักทรัพย์วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นวันผลประกอบการ
YONG24/02/256609/03/2566จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.0801/01/2565 - 31/12/2565


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้