ประวัติองค์กร


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

          ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2534 ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งลูกค้าภาครัฐ ลูกค้าภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าของบริษัททั้งใน จ.กาญจนบุรี จ.นครปฐม จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

ปี 2534

- ก่อตั้ง บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 15.00 ล้านบาท จำนวนหุ้นรวม 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ โดยเปิดดำเนินการโรงงานขนาดพื้นที่ 4 ไร่ที่ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรีปี 2539

- บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้ย้ายโรงงานการผลิตมาที่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่จนถึงปัจจุบัน โดยได้ขยายพื้นที่โรงงานจากเดิมมีขนาดพื้นที่ 4 ไร่ เป็น พื้นที่ 21 ไร่ เพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มพื้นที่เพื่อใช้ในการผลิตเสาไฟฟ้า คานนั่งร้านหม้อแปลง คอนสปัน แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสำเร็จรูป
ปี 2543

เดือน กันยายน

- เดือนกันยายน 2543 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

เดือน ตุลาคม

- เดือนตุลาคม 2543 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ปี 2544

- โรงงานท่าม่วง ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

ปี 2546

- บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้ขยายการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ โดยเปิดดำเนินการโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.วังสารภี จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ขนาด 25 ไร่ (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานวังสารภี) โดยโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในปีเดียวกัน
ปี 2548

เดือน เมษายน

- ก่อตั้ง บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท จำนวนหุ้นรวม 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 6 บนพื้นที่ 31 ไร่ (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานชลบุรี) เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ เสาไฟฟ้า ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คานสำเร็จรูปในการประกอบโรงงาน และชิ้นส่วนประกอบอาคารหอพัก และผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป

เดือน กรกฎาคม

- ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

เดือน ธันวาคม

- เดือนธันวาคม 2548 โรงงานท่าม่วงได้รับมาตรฐานมอก.เลขที่ 576-2546 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

ปี 2549

- ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และโรงงานชลบุรีได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในปีเดียวกันปี 2551

- ในเดือนตุลาคม 2551 โรงงานท่าม่วงได้รับมาตรฐานมอก.เลขที่ 128-2549 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับระบายน้ำ
ปี 2552

- บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80.00 ล้านบาท เป็น 120.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
ปี 2554

- เปิดดำเนินการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานทองผาภูมิ) บนพื้นที่ขนาด 10 ไร่

เดือน ธันวาคม

- เดือนธันวาคม 2554 โรงงานท่าม่วงได้รับมาตรฐานมอก.เลขที่ 213-2552 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ


ปี 2555

- เปิดดำเนินการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.เมือง จ.นครปฐม (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานนครปฐม) บนพื้นที่ขนาด 5 ไร่
  
  ปี 2558

เดือน กันยายน
- เดือนกันยายน 2558 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท เป็น 200.00 ล้านบาท เพื่อนำมาเพิ่มทุนในบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด โดยบริษัท กลุ่มยง จำกัดซึ่งครอบครัวศลิษฏ์อรรถกรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เข้ามาถือหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน

- เดือนกันยายน 2558 บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (“PT”) โดยบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท โดยบริษัทได้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน PT ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน


ปี 2559

เดือน กุมภาพันธ์

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 10.00 บาทต่อหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มจากเดิม 2,000,000 หุ้น เป็น 20,000,000 หุ้น

เดือน มีนาคม

- เดือนมีนาคม 2559 โรงงานท่าม่วงได้รับมาตรฐานมอก.เลขที่ 828-2546 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

เดือน เมษายน

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 10 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท ยงสวัสดิ์ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด และภายหลังการควบรวมกิจการ ได้ใช้ชื่อนิติบุคคลใหม่ เป็น บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 250.00 ล้านบาท


  
  ปี 2560

- เปิดดำเนินการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป แห่งที่ 3 และคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานบางเลน) บนพื้นที่ 34 ไร่
ปี 2561

- โรงงานท่าม่วง, โรงงานวังสารภี, โรงงานชลบุรี และโรงงานบางเลนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

- โรงงานบางเลนได้รับมาตรฐานมอก.เลขที่ 396-2549 สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
  
  
ปี 2562

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

- แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)” เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท โดยหุ้นสามัญใหม่จำนวน 90,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

- เปิดดำเนินการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ปัจจุบันใช้ชื่อโรงงานนครชัยศรี) บนพื้นที่ขนาด 3 ไร่

- เปิดดำเนินการโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ บนพื้นที่ขนาด 6 ไร่ (ดำเนินการถึงเดือนสิงหาคม 2564)

ปี 2564

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 180.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 

  
  ปี 2565

- ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษััทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2.00 บาท) แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยบริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเป็นจำนวนเงิน 450 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 และในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 บริษัทเข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ํYONG"

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้