สารจากประธานกรรมการ

          ปี 2565 เป็นปีที่สําคัญของ บริษัท ยงคอนกรีต จํากัด (มหาชน) “YONG” ที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรก ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท และขอขอบคุณ สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความเห็นในด้าน ต่าง ๆ อันนําพาสู่การพัฒนาที่ดี มีความเป็นอิสระ และโปร่งใส ในการทํางาน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยทําให้บริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

          จากการที่บริษัท มีแผนงานในการขยายกําลังการผลิต และขยายสาขา โดยมีความพร้อมจากประสบการณ์ที่สั่งสม มานานในด้านผลิตภัณฑ์ การร่วมแรงร่วมใจผู้บริหาร และพนักงาน เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในงาน โครงการใหญ่หลายโครงการ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาด้านการผลิตให้มีความรวดเร็วและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

          บริษัทฯ ดําเนินงานบนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และปลูกฝังพนักงาน เป็น สมาชิกที่ดีของสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

          ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทํางาน อย่างเต็มที่ และขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้