.

วิสัยทัศน์และพันธกิจนโยบายคุณภาพ

“การบริหารองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนา และเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตด้วยนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

“ความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตั้งมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกื้อกูลกันแบบครอบครัว การตั้งมั่นในความมั่นคงทางด้านการเงิน ความโปร่งใสและยุติธรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม”

คำขวัญองค์กร

“ นวัตกรรมคอนกรีต จากภูมิภาคสู่สากล ”