โทร. 034 510561

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตด้วยนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

“ความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตั้งมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกื้อกูลกันแบบครอบครัว การตั้งมั่นในความมั่นคงทางด้านการเงิน ความโปร่งใสและยุติธรรมในการทำงานและการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม”