รับรอง MIT โดยสภาอุตสาหกรรรม
คอนกรีตผสมเสร็จรุ่น Strength 240
MIT6404000489
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 8 เมตร
MIT6405001092
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 9 เมตร
MIT6405001093
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 12 เมตร
MIT6405001094
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C15/18
MIT6407000380
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C18/21 กำลังอัดคอนกรีต 180 cylinder / 
210 cube
MIT6407000381
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C24/28 กำลังอัดคอนกรีต 240 cylinder /
280 cube
MIT6407000382
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C25/30 กำลังอัดคอนกรีต 250 cylinder /
300 cube
MIT6407000383
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C28/32 กำลังอัดคอนกรีต 280 cylinder / 
320 cube
MIT6407000384
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C30/35 กำลังอัดคอนกรีต 300 cylinder / 
350 cube
MIT6407000385
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ  C32/38 กำลังอัดคอนกรีต 320 cylinder / 
380 cube
MIT6407000386
คอนกรีตสำเร็จรูป ชั้นคุณภาพ C35/40 กำลังอัดคอนกรีต 350 cylinder / 
400 cube
MIT6407000387
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C38/24 กำลังอัดคอนกรีต 380 cylinder / 
420 cube
MIT6407000388
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C40/45 กำลังอัดคอนกรีต 400 cylinder / 
450 cube
MIT6407000389
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C45/50 กำลังอัดคอนกรีต 450 cylinder / 
500 cube
MIT6407000390
คอนกรีตสำเร็จรูป ชั้นคุณภาพ C50/55 กำลังอัดคอนกรีต 500 cylinder / 
550 cube
MIT6407000391
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ Lean concrete
MIT6407000702
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 18 Mpa Cube
(Min. cement 300 kg.)
MIT6407000703
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 20 Mpa Cube
(Min.. cement 300 kg.)
MIT6407000704
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 25 Mpa Cube
(Min.. cement 300 kg.)
MIT6407000705
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 30 Mpa Cube
(Min. cement 350 kg.)
MIT6407000706
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 30 Mpa Cube
(Bored Pile with min. cement 350 kg.)
MIT6407000707
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 32 Mpa Cube
(Pavement with min. cement 350 kg.)
MIT6407000708
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 32 Mpa Cube
(Concrete with min. cement 350 kg.)
(for concrete paver)
MIT6407000709
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 35 Mpa Cube
(Min. cement 350 kg.)
MIT6407000710
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 35 Mpa Cube
(Bored Pile min. cement 350 kg.)
MIT6407000711
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 40 Mpa Cube
(Min. cement 350 kg.)
MIT6407000712

คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 45 Mpa Cube
(Min. cement 400 kg.)
MIT6407002354
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x3.20 เมตร
MIT640800314
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 22.00 เมตร
MIT6408003141
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร
MIT6408003142
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.41x0.41x5.50 เมตร
MIT6408003143
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
MIT6408003144
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 12.20 เมตร
MIT6408003148
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 14.30 เมตร
MIT6408003149
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
MIT6408003150
คานนั่งร้านหม้อแปลง คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.15x0.25x3.55 เมตร
MIT6408003287
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
แบบภาคตัดขวางตัน
ความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เหล็กเสริมอัดแรง  4 มิลลิมเตร
จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 4 เส้น
MIT6408004195
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
แบบภาคตัดขวางตัน
ความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร
จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 5 เส้น
MIT6408004196
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
แบบภาคตัดขวางตัน
ความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร
จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 5 เส้น
MIT6408004197
แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
MIT6408004199
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร
MIT6408004491
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
MIT6408004492
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร
MIT6408004493
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x4.50 เมตร
MIT6408004494
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x5.50 เมตร
MIT6408004495
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x6.50 เมตร
MIT6408004496
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x5.50 เมตร
MIT6408004497
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร
MIT6408004498
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
แบบภาคตัดขวางตัน
ความกว้าง 35 ซม. ความหนา 5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
เหล็กเสริมอัดแรง 4 มิลลิเมตร
จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 7 เส้น
MIT6408004198
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x6.50 เมตร
MIT6408004499
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป1) 10TM
MIT6409002440
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป1) 14 TM
MIT6409002441
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมเหล็กเสริมที่หัวเสา
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป2) 10 TM
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมเหล็กเสริมที่หัวเสา
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป2) 14 TM
MIT6409002443
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมสายดินและหลักสายดิน
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป3) 10 TM
MIT6409002444
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมสายดินและหลักสายดิน
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป3) 14TM
MIT6409002445
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมเหล็กเสริมที่หัวเสา
สายดินและหลักสายดิน
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป4) 10TM
MIT6409002446
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (เสาตอม่อ)
พร้อมเหล็กที่หัวเสา สายดินและหลักสายดิน
0.44x0.44x8.50 เมตร (ป4) 14TM
MIT6409002447
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 300x1000 มม.
MIT6409002448
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 500x1000 มม.
MIT6409002450
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 600x1000 มม.
MIT6409002451
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 300x1000 มม.
MIT6409002452
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 400x1000 มม.
MIT6409002453
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 500x1000 มม.
MIT6409002454
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 600x1000 มม.
MIT6409002455
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 400x1000 มม.
MIT6409002449
image
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
Powered by MakeWebEasy.com