สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61746
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61747
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61748
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61749
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61750
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61751
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61752
สิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เลขที่ 61753

หนังสือรับรอง MiT โดยสภาอุตสาหกรรรม
คอนกรีตผสมเสร็จรุ่น Strength 240
MIT6404000489
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 8 เมตร
MIT6405001092
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 9 เมตร
MIT6405001093
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความยาว 12 เมตร
MIT6405001094
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C15/18
MIT6407000380
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C18/21
MIT6407000381
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C24/28
MIT6407000382
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C25/30
MIT6407000383
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C28/32
MIT6407000384
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C30/35
MIT6407000385
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ  C32/38
MIT6407000386
คอนกรีตสำเร็จรูป ชั้นคุณภาพ C35/40
MIT6407000387
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C38/24
MIT6407000388
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C40/45
MIT6407000389
คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นคุณภาพ C45/50
MIT6407000390
คอนกรีตสำเร็จรูป ชั้นคุณภาพ C50/55
MIT6407000391
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ Lean concrete
MIT6407000702
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 18 Mpa Cube
MIT6407000703
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 20 Mpa Cube
MIT6407000704
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 25 Mpa Cube
MIT6407000705
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 30 Mpa Cube
MIT6407000706
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 30 Mpa Cube
MIT6407000707
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 32 Mpa Cube
MIT6407000708
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 32 Mpa Cube
MIT6407000709
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 35 Mpa Cube
MIT6407000710
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 35 Mpa Cube
MIT6407000711
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 40 Mpa Cube
MIT6407000712
 
คอนกรีตผสมเสร็จ
ชั้นคุณภาพ 45 Mpa Cube
MIT6407002354
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x3.20 เมตร
MIT640800314
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 22.00 เมตร
MIT6408003141
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x4.50 เมตร
MIT6408003142
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.41x0.41x5.50 เมตร
MIT6408003143
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร
MIT6408003144
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 12.20 เมตร
MIT6408003148
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
ขนาดความยาว 14.30 เมตร
MIT6408003149
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร
MIT6408003150
คานนั่งร้านหม้อแปลง คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.15x0.25x3.55 เมตร
MIT6408003287
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบภาคตัดขวางตัน เหล็กเสริมอัดแรง 4 เส้น
MIT6408004195
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบภาคตัดขวางตัน จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 5 เส้น
MIT6408004196
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบภาคตัดขวางตัน จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 6 เส้น
MIT6408004197
แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร
MIT6408004199
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร
MIT6408004491
คอนสปัน คอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร
MIT6408004492
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.25x0.25x4.50 เมตร
MIT6408004493
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x4.50 เมตร
MIT6408004494
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x5.50 เมตร
MIT6408004495
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.30x0.30x6.50 เมตร
MIT6408004496
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x5.50 เมตร
MIT6408004497
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.25x0.25x3.50 เมตร
MIT6408004498
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงแบบภาคตัดขวางตัน จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง 7 เส้น
MIT6408004198
เสาตอม่อคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 0.36x0.36x6.50 เมตร
MIT6408004499
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (ป1) 10TM
MIT6409002440
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (ป1) 14TM
MIT6409002441
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (ป2) 10 TM
MIT6409002442
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (ป2) 14 TM
MIT6409002443
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (ป3) 10 TM
MIT6409002444
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (ป3) 14TM
MIT6409002445
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 10 ตัน/เมตร (ป4) 10TM
MIT6409002446
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (เสาตอม่อ)
โมเมนท์ 14 ตัน/เมตร (ป4) 14TM
MIT6409002447
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 300x1000 มม.
MIT6409002448
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 500x1000 มม.
MIT6409002450
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 600x1000 มม.
MIT6409002451
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 300x1000 มม.
MIT6409002452
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 400x1000 มม.
MIT6409002453
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 500x1000 มม.
MIT6409002454
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.3
ขนาด 600x1000 มม.
MIT6409002455
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบปากลิ้นราง ชั้นคุณภาพ คสล.2
ขนาด 400x1000 มม.
MIT6409002449
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้