โทร. 034 510561

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Yongconcrete Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตเสาไฟฟ้า
คอนสปัน คาน-เสา สำเร็จรูป (Precast Concrete) แผ่นพื้นผนังรับแรง สำเร็จรูป (Wall Baring)
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 148/9 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110