.

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษYONGCONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์YONGCONCRETE PLC
ลักษณะการประกอบธุรกิจ โรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตเสาไฟฟ้า
คอนสปัน คาน-เสา สำเร็จรูป (Precast Concrete)
แผ่นพื้นผนังรับแรง สำเร็จรูป (Wall Baring)
เลขทะเบียนบริษัท 0107562000271
ทุนจดทะเบียน 340,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 250,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 148/9 หมู่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110